Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Το Λιμενικό Ταμείο σε αναζήτηση τεχνικού συμβούλου
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εγγράφως έως τις 21 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.
Ο αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση:
Να παρέχει συμβουλές για πάσης φύσεως εργασίες ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, π.χ. έλεγχος συμβάσεων, συντηρήσεων, έργων, εκτιμήσεις ακινήτων.
Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα συμβουλεύει σε θέματα: σχεδιασμού και προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης λιμενικών εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων τεχνολογιών και διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των μέσων προστασίας του εμπλεκόμενου προσωπικού, οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, ασφάλειας λιμενικών και μη εγκαταστάσεων, μεθόδων εργασίας και τεχνικών μέσων, μελέτης και επίβλεψης πάνω σε οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό θέμα προκύψει όσον αφορά προβλήματα χώρου, διαρρυθμιστικές αλλαγές, διακοσμητικές επεμβάσεις, μελέτης και επίβλεψης για τυχόν θέματα στατικής επάρκειας σε οποιοδήποτε μέρος των κτιρίων  (φθορά από το χρόνο, σεισμοί, εξωτερικές αυθαίρετες επεμβάσεις), και μελέτη και επίβλεψη εργασιών στον χερσαίο χώρο των λιμενικών ζωνών ευθύνης μας.
Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται – διενεργούνται στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας στα Φηρά Θήρας.


Το Λιμενικό Ταμείο σε αναζήτηση τεχνικού συμβούλου