Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Τουρισμός: ελεύθερη ενοικίαση αυτοκινήτων με οδηγό και ξεναγό Στήριξη 140 εκατ. από τη ναυτιλία | MessiNeaΑπελευθέρωση επαγγελμάτων, με την ενοικίαση αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία και παρόμοιες υπηρεσίες από ξενοδοχεία, καθώς και άνοιγμα του επαγγέλματος των ξεναγών περιλαμβάνει το Μνημόνιο ΙΙΙ.

Ενοικίαση αυτοκινήτων με οδηγό
Οι ρυθμίσεις επιτρέπουν τη μίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, καθώς και από εταιρείες και συνεταιρισμούς επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (ταξί). Προϋπόθεση είναι η προκράτηση με αντίστοιχη σύμβαση, διάρκειας τουλάχιστον 12 ωρών, ενώ απαγορεύεται η είσπραξη κομίστρου.
Παράλληλα επιτρέπεται μεταφορά χωρίς κόμιστρο πελατών ξενοδοχείων με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα ιδιοκτησίας είτε των επιχειρήσεων, είτε μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση, από τα σημεία άφιξης ή αναχώρησης του πελάτη ως τα ξενοδοχεία και αντίστροφα, χωρίς την καταβολή κομίστρου απευθείας από τον πελάτη στον οδηγό.
Επιτρέπεται επίσης στις εταιρείες και στους συνεταιρισμούς επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (ταξί) να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των ΕΔΧ αυτοκινήτων με οδηγό, με ξενοδοχεία, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία, για να μεταφέρονται οι πελάτες των ξενοδοχείων από τα σημεία άφιξης ή αναχώρησης ως τα καταλύματα και αντίστροφα.

Ξεναγοί: και απόφοιτοι Αρχαιολογίας και Ιστορίας με δίμηνα προγράμματα κατάρτισης
Σημαντικές είναι οι αλλαγές που επιδιώκουν το άνοιγμα του επαγγέλματος του ξεναγού, καθώς θα ασκείται ελεύθερα με σχετική βεβαίωση και δελτίο ταυτότητας, δέκα ημέρες μετά την υποβολή αίτησης στο υπουργείο Τουρισμού για αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού πλέον έχουν: α) έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κάτοχοι διπλώματος Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ ή σχετικού τίτλου εκπαίδευσης, ο οποίος έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και έχει αναγνωριστεί από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, β) αλλοδαποί ελληνικής καταγωγής απόφοιτοι της Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ και γ) απόφοιτοι των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης ξεναγών.
Κατ’ εξαίρεση, δικαίωμα ξενάγησης χωρίς αμοιβή σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και χώρους όπου είχε αναπτυχθεί ή αναπτύσσεται επιστημονική και ανασκαφική δραστηριότητα έχουν καθηγητές ανώτατων σχολών Ιστορίας και Αρχαιολογίας, διευθυντές και καθηγητές ελληνικών και ξένων σχολών Αρχαιολογίας, για ξεναγήσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Επίσης, σε περίπτωση έλλειψης ξεναγού σε ορισμένη γλώσσα, δικαίωμα ξενάγησης έχουν και άτομα τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος αλλά έχουν αποδεδειγμένα άριστη γνώση της γλώσσας αυτής, έπειτα από άδεια του γενικού γραμματέα του υπουργείου Τουρισμού.
Δικαίωμα προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών ξεναγού έχουν και υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, περιλαμβανομένων και ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στα κράτη αυτά και διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την εκεί άσκηση αυτής της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Ταυτόχρονα θεσμοθετούνται ταχύρρυθμα προγράμματα διάρκειας μέχρι δύο μηνών για την κατάρτιση ξεναγών. Τα προγράμματα απευθύνονται σε αποφοίτους τμημάτων Αρχαιολογίας και Ιστορίας πανεπιστημίων της Ελλάδας και αναγνωρισμένων του εξωτερικού, έπειτα από έκδοση κοινής απόφασης των υπουργών Τουρισμού και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι το δίπλωμα της Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ αποτελεί τη μοναδική επαρκή απόδειξη επιστημονικής κατάρτισης και ποιότητας του ξεναγού.

Στήριξη από τη ναυτιλία
Προβλέπεται η συνεισφορά της ναυτιλίας ύψους τουλάχιστον 140 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, με την υπογραφή συνυποσχετικού μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.


Τουρισμός: ελεύθερη ενοικίαση αυτοκινήτων με οδηγό και ξεναγό Στήριξη 140 εκατ. από τη ναυτιλία | MessiNea