Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Εχουμε και λεμε: η απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαντορίνης για την αναστολή λειτουργίας της ΔΟΥΣύμφωνα με το απόσπασμα του πρακτικού της αριθμ. 22/2012  συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, με αριθμό απόφασης 397/2012, σχετικά με την επικείμενη αναστολή λειτουργίας της ΔΟΥ Θήρας, διαβάζουμε ότι,
   
Θέμα: ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΘΗΡΑΣ.

Στη Θήρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού  Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Αθλητικού Οργανισμού Σαντορίνης (ΔΑΠΠΟΣ), σήμερα την 25-10-2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη    και ώρα 15:00, συνήλθαν  σε δημόσια  Συνεδρίαση  τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   του Δήμου Θήρας, κατόπιν της    από 24-10-2012  τηλεφωνικής προσκλήσεως του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  για  Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/2010) στους Συμβούλους.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27)  μελών βρέθηκαν παρόντα  δέκα-οκτώ

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δ.Σ.  το λόγο έδωσε στον κ. Δήμαρχο,  ο οποίος  ζήτησε να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ( άρθρο 67 παρ.7 του Ν.3852/2010) το θέμα : «ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΘΗΡΑΣ».
Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη στο Δ.Σ. το Α.Π.38775/11-10-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Περιουσίας , το οποίο μεταξύ των άλλων αναφέρει : «Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί ενοποιήσεις των Δ.Ο.Υ. σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Μετά από πρόταση πολλών Δήμων για τη φιλοξενία των υπό κατάργηση Δ.Ο.Υ. προκειμένου οι πολίτες να μην στερηθούν των υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν, το Υπουργείο Οικονομικών με έγγραφό του, προτείνει τα η διερεύνηση της δυνατότητας φιλοξενίας σε όλες τις περιοχές όπου προβλέπεται συγχώνευση.
Η πρόταση περιλαμβάνει την ίδρυση γραφείων εξυπηρέτησης των πολιτών για φορολογικές υπηρεσίες,  εφόσον το επιθυμούν οι τοπικές κοινωνίες και οι  Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να τα φιλοξενήσουν…».
Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να καταργηθεί η Δ.Ο.Υ. Θήρας, ήτοι :
•           Η Δ.Ο.Υ.  Θήρας στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο, συνεπώς δεν προκύπτει για τον κρατικό προϋπολογισμό καμία δαπάνη για την στέγαση των υπηρεσιών της Δ.Ο.Υ. Θήρας, σε αντίθεση με άλλες Δ.Ο.Υ., οι οποίες πληρώνουν δυσβάσταχτα ποσά για τις κτηριακές εγκαταστάσεις που μισθώνουν προκειμένου να στεγάσουν τις υπηρεσίες τους.
•           Η Δ.Ο.Υ. Θήρας, σε αντίθεση με άλλες Δ.Ο.Υ. όχι μόνο βεβαιώνει έσοδα, αλλά εισπράττει και μάλιστα μεγάλα ποσά. Από πλευράς είσπραξης εσόδων κατατάσσεται πρώτη ανάμεσα στις Δ.Ο.Υ των Κυκλάδων. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της διατήρησης της Δ.Ο.Υ. σε ένα νησί ιδιαίτερα ανεπτυγμένο, του οποίου οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να εισφέρουν έσοδα και να ενισχύουν την οικονομία της Χώρας. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι επιχειρήσεις του νησιού, παρά την γενικότερη κρίση στην αγορά, εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
•           Η κατάργηση της Δ.Ο.Υ. θα καταδικάσει σε μαρασμό τις επιχειρήσεις του νησιού, αφού ακόμα για τις πιο απλές υπηρεσίες θα απαιτείται μετάβαση σε άλλο νησί, με υπέρογκες δαπάνες, έξοδα και σπατάλη χρόνου για τους επιχειρηματίες του νησιού μας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείπουν τις δουλειές τους για να διεκπεραιώσουν τις φορολογικές τους υποθέσεις.

Έπειτα  ο κ. Δήμαρχος πρότεινε όπως:
1.         Ο Δήμος Θήρας στηρίξει τις κινητοποιήσεις-καταλήψεις των αρμόδιων φορέων όπως αυτές διαμορφωθούν για την αποτροπή της κατάργησης της Δ.Ο.Υ. Θήρας.
2.         Αντιπροσωπεία από το Δήμο Θήρας επισκεφθεί τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών και εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια των Δημοτών για την επικείμενη κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Θήρας.
3.         Οι περαιτέρω ενέργειές του Δήμου Θήρας θα πρέπει να κινηθούν σε δύο επίπεδα. Αφενός σε συνεργασία με άλλους Δήμους πρέπει να πραγματοποιηθούν συλλογικές διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις προκειμένου να ενισχυθεί το αίτημα μας, αφετέρου ο Δήμος Θήρας πρέπει να κινηθεί ανεξάρτητα και δυναμικά, προκειμένου να αποτραπεί η κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Θήρας, η οποία σε αντίθεση με τις Δ.Ο.Υ. άλλων νησιών των Κυκλάδων είναι από τις πλέον παραγωγικές και βιώσιμες.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Καραχάλιος Γεώργιος, ο οποίος και συμφώνησε με τα ανωτέρω. Αντιτάχθηκε στην ενδεχόμενη κατάργηση της Δ.Ο.Υ Θήρας και υποστήριξε ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να χαθεί και αυτή η Υπηρεσία από το νησί μας. Το λόγο έλαβαν επίσης ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Θήρας, οι οποίοι συμφώνησαν απόλυτα με την άποψη του κ. Δημάρχου και εξέφρασαν και εκείνοι την άποψη τους προκειμένου να μην καταργηθεί η Δ.Ο.Υ. Θήρας  .

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  του την εισήγηση του κ. Δημάρχου, το προαναφερόμενο έγγραφο με Α.Π.38775/11-10-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμήμα Περιουσίας καθώς και τις   διατάξεις του Ν.3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
1.         Εγκρίνει όπως συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το προαναφερόμενο θέμα.
2.         Να στηρίξει κινητοποιήσεις-καταλήψεις των αρμόδιων φορέων όπως αυτές διαμορφωθούν για την αποτροπή της κατάργησης της Δ.Ο.Υ. Θήρας.
3.         Οι περαιτέρω ενέργειές του Δήμου Θήρας να κινηθούν σε δύο επίπεδα. Αφενός σε συνεργασία με άλλους Δήμους να πραγματοποιηθούν συλλογικές διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις προκειμένου να ενισχυθεί το αίτημα μας, αφετέρου ο Δήμος Θήρας να κινηθεί ανεξάρτητα και δυναμικά, προκειμένου να αποτραπεί η κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Θήρας, η οποία σε αντίθεση με τις Δ.Ο.Υ. άλλων νησιών των Κυκλάδων είναι από τις πλέον παραγωγικές και βιώσιμες.
4.         Αντιπροσωπεία από το Δήμο Θήρας να επισκεφθεί τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών και να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια των Δημοτών για την επικείμενη κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Θήρας, καθώς:
•           Η Δ.Ο.Υ.  Θήρας στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο, συνεπώς δεν προκύπτει για τον κρατικό προϋπολογισμό καμία δαπάνη για την στέγαση των υπηρεσιών της Δ.Ο.Υ. Θήρας, σε αντίθεση με άλλες Δ.Ο.Υ., οι οποίες πληρώνουν δυσβάσταχτα ποσά για τις κτηριακές εγκαταστάσεις που μισθώνουν προκειμένου να στεγάσουν τις υπηρεσίες τους.
•           Η Δ.Ο.Υ. Θήρας, σε αντίθεση με άλλες Δ.Ο.Υ. όχι μόνο βεβαιώνει έσοδα, αλλά εισπράττει και μάλιστα μεγάλα ποσά. Από πλευράς είσπραξης εσόδων κατατάσσεται πρώτη ανάμεσα στις Δ.Ο.Υ των Κυκλάδων. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της διατήρησης της Δ.Ο.Υ. σε ένα νησί ιδιαίτερα ανεπτυγμένο, του οποίου οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να εισφέρουν έσοδα και να ενισχύουν την οικονομία της Χώρας. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι επιχειρήσεις του νησιού, παρά την γενικότερη κρίση στην αγορά, εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
•           Η κατάργηση της Δ.Ο.Υ. θα καταδικάσει σε μαρασμό τις επιχειρήσεις του νησιού, αφού ακόμα για τις πιο απλές υπηρεσίες θα απαιτείται μετάβαση σε άλλο νησί, με υπέρογκες δαπάνες, έξοδα και σπατάλη χρόνου για τους επιχειρηματίες του νησιού μας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείπουν τις δουλειές τους για να διεκπεραιώσουν τις φορολογικές τους υποθέσεις.


Εχουμε και λεμε: η απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαντορίνης για την αναστολή λειτουργίας της ΔΟΥ