Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Σε ιδιώτη η αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου


Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προφορές και αξιολόγηση με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικο-οικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την ανάθεση της υπηρεσίας “Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Θήρας“.
Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι από 15/12/2012 έως 15/12/2014 με δυνατότητα παράτασης έως 15/12/2015.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 3.982.300,88 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και θα βαρύνει αναλογικά τους ετήσιους προϋπολογισμούς του Δήμου Θήρας έως και το 2015.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας, την 31/10/2012, ημέρα Τετάρτη, στις 10:00.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού μπορείτε να το διαβάσετε εδώ: Β43ΡΩΡΝ-5ΧΩ-signed
Σημείωση σύνταξης: Ο παραπάνω διαγωνισμός δεν αφορά στις περιοχές της Οίας και της Θηρασίας.

Σε ιδιώτη η αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου